Skip to main content

Algemene voorwaarden online cursussen

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen van Taal.Guru.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cursussen:

 • Online cursussen geheel in eigen tempo
 • Minicursussen
 • Online cursussen in combinatie met live lessen (via zoom of op locatie)
 • Online cursussen in combinatie met een lidmaatschap

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :

 1. Taal.Guru: Taal.Guru, gevestigd te Arnhem, Max Euwestraat 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 62182676 onder handelsnaam Taal.Guru, de aanbieder van deze cursus en gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;
 2. Cursus: online cursus met digitale inhoud die via de website van Taal.Guru geleverd wordt;
 3. Deelnemer / Je: natuurlijk persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van Taal.Guru;
 4. Cursusovereenkomst: overeenkomst die tot stand komt op het moment van aanmelden via de website van Taal.Guru ofwel door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de deelnemer bij een cursus van Taal.Guru. Hierdoor verbindt Taal.Guru zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Taal.Guru aangeboden en gemaakte cursus.
 5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de wettelijk aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Dag: kalenderdag
 7. Website: https://taal.guru

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Sommige van de Taal.Guru cursussen zijn alleen geschikt voor mensen die al voldoende basiskennis van de Spaanse taal hebben. Het nodige niveau is door Taal.Guru vermeld op de Website, in de cursusomschrijving van de betreffende Cursus.
 2. Voor Cursussen in combinatie met live lessen via Zoom of in combinatie met een lidmaatschap is het nodig dat de Deelnemer beschikt over een PC of tablet en daarop van te voren de gratis externe applicatie Zoom installeert om aan de live lessen deel te kunnen nemen. De deelnemer is hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

Artikel 3 Toegang

 1. Je krijgt toegang tot een Cursus wanneer Je jezelf via het aanmeldformulier voor de betreffende Cursus aanmeldt op de Website. Deelnemer krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Cursus door Taal.Guru is ontvangen. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt moet de Cursus in één termijn en vooraf worden betaald.
 2. Bij aanmelding voor de Cursus via de Website maakt de Deelnemer een account aan op de Website. Met dat account krijg je toegang tot de Cursus. Bewaar de inloggegevens zorgvuldig en deel deze niet met anderen. Indien een deelnemer al over een account beschikt, wordt de Cursus aan het bestaande account toegevoegd.
 3. Toegang tot de cursus is persoonlijk en mag niet met anderen worden gedeeld. Wanneer Taal.Guru merkt of vermoedt dat inloggegevens of de inhoud van de Cursus door de Deelnemer toch met anderen zijn gedeeld, mag Taal.Guru door de Deelnemer verdere toegang tot de Cursus ontzeggen, zonder dat Taal.Guru Deelnemer schadevergoeding verschuldigd is.
 4. De inhoud van de gehele Cursus, met uitzondering van Minicursussen, is na aanmelding meteen in zijn geheel beschikbaar.
 5. Je blijft toegang houden tot de Cursus, met uitzondering van Minicursussen, zolang deze bestaat, waarbij Taal.Guru garandeert dat de Cursus na aanmelding minimaal twee jaar beschikbaar is.
 6. De inhoud van Minicursussen wordt in modules, verdeeld over tien Dagen, geleverd en blijft zes maanden beschikbaar.
 7. Je krijgt automatisch ook toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd.
 8. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeert Taal.Guru altijd zo snel mogelijk op te lossen.

 

Artikel 4 Ontbindingsrecht

Taal.Guru maakt hier onderscheid tussen Online Cursussen enerzijds en Online cursussen in combinatie met live lessen of een lidmaatschap anderzijds. Dit artikel is van toepassing op de eerstgenoemde. Voor Online cursussen in combinatie met live lessen of een lidmaatschap verwijs ik naar Artikel 5

 1. Als Je een consument bent en de Online Cursus niet koopt als bedrijf of handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, mag Je de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@taal.guru. Taal.Guru zal de ontvangst daarvan bevestigen. Dit ontbindingsrecht geldt niet voor ondernemers en bedrijven die zijn ingeschreven bij de KvK.
 2. De vergoeding waar Jij recht op hebt, stort ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan.
 3. Taal.Guru heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren van de inhoud en/of het doorgeven van inloggegevens aan derden.

 

Artikel 5 Online cursussen in combinatie met live lessen of een lidmaatschap

 1. Bij het aanmelden voor een cursus in combinatie met live lessen of een lidmaatschap ontvang Je zowel toegang tot een online cursus als recht op deelname aan live lessen via de applicatie Zoom.
 2. Op het online cursusmateriaal waartoe Je na aanmelding direct toegang hebt, is het in Artikel 4 genoemde ontbindingsrecht van toepassing. Bij een schriftelijk verzoek tot ontbinding van de overeenkomst, zoals vermeld in Artikel 4, binnen 14 dagen na aanmelding heeft de Deelnemer recht op vergoeding van de consumentenprijs van de online cursus zonder live lessen op het moment van aanmelden.
 3. Deelname aan de live lessen kan door de Deelnemer worden geannuleerd tot 21 dagen voor aanvang van de eerste live les. Indien dit binnen 14 Dagen na aanmelden gebeurt, heeft de Deelnemer recht op complete vergoeding van het betaalde bedrag. Indien na aanmelding 14 Dagen zijn verstreken, kan in dat geval alleen het bedrag voor deelname aan de live lessen worden vergoed.
 4. De vergoeding waar Je recht op hebt, wordt door Taal.Guru binnen 14 Dagen na ontbinding teruggestort op de bankrekening waar vandaan Je de betaling hebt gedaan.
 5. Bij aanmelding voor een Online cursus in combinatie met live lessen is de deelnemer vooraf op de hoogte van de startdatum, de lesdagen, lestijden en het aantal lessen en zelf verantwoordelijk om bij de live momenten aanwezig te zijn. Indien Deelnemer verhinderd is op één of meerdere live lesmomenten kan er geen geld worden teruggegeven. Indien er parallel een groep dezelfde cursus volgt en er ruimte is in die groep, kan een les binnen 30 Dagen in een andere groep worden ingehaald.
 6. Taal.Guru kan de startdatum van een Online cursus in combinatie met live lessen tot twee keer toe wijzigen indien op het moment van de oorspronkelijke startdatum nog niet het minimale aantal aanmeldingen voor de betreffende groep is behaald.
 7. Indien na twee keer wijzigen het minimale aantal aanmeldingen nog niet is behaald, kan Taal.Guru de cursus annuleren. De Deelnemer heeft dan recht op volledige vergoeding van het cursusgeld.
 8. Wanneer bij een online cursus in combinatie met live lessen (via zoom of op locatie) de vaste docent is verhinderd, kan de les worden gegeven door een vervangend docent. Indien er geen vervangende docent beschikbaar is, zal de les in overleg met alle deelnemers worden verzet naar een ander moment.
 9. Om deel te kunnen nemen aan de live lessen van een online cursus dient de Deelnemer de Zoom client of de Zoom app voor aanvang van de eerste live les te installeren en te testen op zijn/haar apparaat. Voor een optimale leerervaring wordt aangeraden de live lessen niet op een mobiele telefoon te volgen, maar op een tablet, desktop of laptop. Het gebruik van camera en microfoon tijdens de les is vereist.
 10. Deelnemer is zelf verantwoordelijk te zorgen voor een goede internetverbinding en een werkende camera en microfoon om de lessen optimaal te kunnen volgen.
 11. De live lessen kunnen worden opgenomen voor intern gebruik, ter verbetering van de kwaliteit van de lessen of indien een deelnemer afwezig is om de les naderhand terug te kunnen kijken.
 12. De live lessen van het lidmaatschap worden altijd opgenomen en geplaatst in het afgesloten gedeelte van de Website dat alleen toegankelijk is voor deelnemers die van het lidmaatschap gebruik maken.
 13. Het maken en delen van opnames of screenshots door deelnemers tijdens de live lessen is verboden.
 14. Taal.Guru kan opnames of screenshots, gemaakt tijdens live lessen of sesiones de conversación, waarin één of meer Deelnemers of de namen van één of meer Deelnemers zichtbaar zijn of de stem van één of meer Deelnemers is te horen, alleen delen na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van alle betreffende Deelnemers.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Taal.Guru is niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Cursus.
 2. Taal.Guru is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze Cursus.
 3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de Cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met adviezen doet.
 4. Taal.Guru is niet aansprakelijk voor het niet behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze Cursus.
 5. Alle informatie in de Cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Taal.Guru garandeert niet dat de informatie in de Cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is.
 6. Taal.Guru is niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de Cursus is of niet.

 

Artikel 7 Overmacht, annuleren en Opschorten

 1. In het geval van overmacht mag ik een Cursus met Live Lessen opschorten tot een moment na deze overmacht. Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel Jij als Ik de overeenkomst ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd.
 2. Geleverde onderdelen en informatie van de Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Je krijgt daarom alleen het gedeelte vergoed dat Je vanwege de Overmacht niet hebt ontvangen of hebt kunnen ontvangen.
 3. Deelnemer kan de Cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen.
 4. Als ik de Cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal ik de volledige Cursus aan je vergoeden, maar ben ik geen schadevergoeding aan je verschuldigd.
 5. Als mijn webhosting of e-learning software het leveren van de Cursus bemoeilijkt of onmogelijk maakt, mag ik de Cursus opschorten tot het moment dat de hosting of de software de levering weer mogelijk maakt. Als dit langer dan drie maanden duurt ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, maar ben ik jou geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 8 Intellectuele Eigendom

 1. Taal.Guru is rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten die Je in de Cursus ziet of bij de Cursus geleverd krijgt. Ook ben ik de houder van de merkrechten en handelsnaamrechten.
 2. Voor zover Taal.Guru niet de rechthebbende is van de werken, namen of methodes, gebruik Ik deze op een rechtmatige wijze of heb Ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende.
 3. Het is Je niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van mij te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Jij en Ik daar samen andere afspraken over hebben gemaakt.
 4. Je mag van al het cursusmateriaal een thuiskopie of privékopie maken en voor jezelf gebruiken, maar Je mag deze niet delen met anderen en Je mag hen ook geen kopieën laten maken of zelf kopieën voor hen maken.

 

Artikel 9 Klachten en Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als Je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan Mij melden, zodat Ik Je klacht mogelijk nog op kan lossen terwijl de Cursus nog loopt. Je moet Je klacht in elk geval binnen zeven dagen nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden per e-mail. Ik zal binnen veertien dagen op Je klacht reageren en waar mogelijk meteen oplossen.
 3. Als Je consument bent heb Je tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 4. Komen we er samen niet uit? Dan mag Je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van Je woonplaats.

 

Versie 2 – d.d. 15-05-2023

Versie 1 – d.d. 22-06-2021