Skip to main content

Algemene voorwaarden online cursussen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online cursussen van Taal.Guru

Artikel 1 Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis :
Taal.Guru: Taal.Guru, gevestigd te Arnhem, Max Euwestraat 30, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, nummer: 62182676 onder handelsnaam Taal.Guru

Cursusovereenkomst : De overeenkomst die tot stand komt op het moment door schriftelijke of mondelinge aanmelding van de deelnemer bij een cursus van Taal.Guru. Hierdoor verbindt Taal.Guru zich jegens de deelnemer tot het verschaffen van een door Taal.Guru aangeboden en gemaakte cursus.
Deelnemer: De partij met wie Taal.Guru een cursusovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Taal.Guru. Bij het aanmelden van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de cursus geleverd wordt. Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de deelnemer.

Artikel 4 Wijzigingen door Taal.Guru. 

Taal.Guru heeft het recht de cursusovereenkomst op te zeggen, bij onbehoorlijk gebruik van de cursus, bij het kopiëren en/of inloggegevens door te geven aan derden.
Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Taal.Guru zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma.
Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Taal.Guru aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de deelnemer kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de deelnemer.
Indien de oorzaak van de wijziging aan Taal.Guru kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Taal.Guru.
Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. 

Als de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Taal.Guru. Eventuele schade wordt door Taal.Guru vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Taal.Guru is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de cursus is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de cursusorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verholpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de cursus niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de deelnemer noch aan Taal.Guru zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Taal.Guru aansprakelijk is voor derving van plezier en of leeropbrengst van de cursus, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de cursussom.

Artikel 6 Verplichtingen van de deelnemer. 

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Taal.Guru van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7 Annulering  

Annulering van cursussen in eigen tempo is niet meer mogelijk nadat de inloggegevens verzonden zijn. Het verzenden van de inloggegevens gebeurt op het moment van betaling, waardoor annuleren van een eenmaal betaalde cursus niet mogelijk is.

Annulering van cursussen inclusief live lessen is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering van een cursus inclusief live lessen wordt alleen het verschil van het aankoopbedrag tussen de cursus inclusief live lessen en de cursus in eigen tempo vergoedt. De deelnemer behoudt toegang tot het online cursusmateriaal, maar is na annulering uitgesloten van deelname aan de live lessen.

Artikel 8 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Taal.Guru, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de cursus schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Taal.Guru. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

 Artikel 9: Duur van de online training

Na aanschaf van een cursus blijft de deelnemer toegang houden tot het online lesmateriaal zolang deze in de online leeromgeving beschikbaar is. Cursussen die niet meer worden aangeboden, zullen nog minstens twee jaar beschikbaar blijven voor deelnemers die deze in het verleden hebben aangeschaft.

Artikel 10: Cursussen inclusief live lessen en gebruik van Zoom

Bij aanschaf van een cursus inclusief live lessen is de deelnemer middels de cursusomschrijving vooraf op de hoogte van de data en tijden waarop live lessen plaats vinden. De live lessen van de online cursussen vinden plaats via Zoom. Om Zoom te gebruiken dient de deelnemer de Zoom client of de Zoom app te installeren op zijn/haar apparaat. Voor een optimale leerervaring wordt aangeraden de live lessen niet op een mobiele telefoon te volgen, maar op een tablet, desktop of laptop. Deelnemer is zelf verantwoordelijk te zorgen voor een goede internetverbinding om de lessen optimaal te kunnen volgen.